VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Működési engedély - Bejelentés KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG végzéséről

Az alkalmazott jogszabályok: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény; a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet.

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján megkülönböztetünk bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet és kizárólag üzletben forgalmazható, működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet.
I.A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás
Kereskedelmi tevékenységének bejelentését a tevékenység helye szerinti jegyzőnél teheti meg.
Polgármesteri Hivatalunkban az ipari – kereskedelmi feladatokkal kapcsolatos ügyintézés a 9-es számú szobában Papdiné Megyeri Csilla szervezési és jogi csoportvezetőnél tehető meg ügyfélfogadási időben. (Hétfő, kedd, péntek: 8-12 óra, szerda: 8-15 óra, csütörtök:---). Tel.: 62/284-011 (118.m.)
A tevékenység a bejelentés napjától végezhető. A bejelentésről a hatóság igazolást állít ki, melyről a jegyző nyilvántartást vezet. (Ügyintézési határidő: 21. nap.) A nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzé teszi.
A jegyző a bejelentés másolatát - a nyilvántartási számmal együtt - megküldi az illetékes hatóság(ok)nak, aki(k) a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat(nak) le.
A kereskedő a változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző öt munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzőnél.
A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez szükséges nyomtatvány elérhető ügyfélfogadási időben a Domaszéki Polgármesteri Hivatalban vagy az önkormányzat honlapján (www.domaszek.hu). Az eljárás illetékmentes.
A nyomtatvány benyújtható postai úton, illetve személyesen.
A bejelentéshez az alábbi okiratokat kell csatolni:
1.      nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet) vonatkozó igazoló okiratot
2.      haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
3.      közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot
Vásárlók könyve:     kereskedelmi hatóságunk hitelesíti a vásárlók könyvét
A kizárólag üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezésére vonatkozó szabályok
A működési engedély iránti kérelem nyomtatvány elérhető ügyfélfogadási időben az önkormányzat kereskedelmi-ipari ügyintézőjénél, vagy az önkormányzat honlapján.
Az üzlet működési engedélye iránti eljárás illetékmentes.
A Kormány a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki:
-          a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a Csongrád MegyeiNépegészségügyi Főosztályt.,
-          állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén- az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságát
-            nagykereskedelem esetén Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
-            növényvédő szer és hatóanyagaik kiskereskedelem esetén növény- és talajvédelmi igazgatóság
-          ha nem veszélyes hulladékot forgalmaznak, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy a hulladékgyűjtés és – tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége – első fokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget
-          olyan üzlet esetében, amelyben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és „C” tűzveszélyességi osztályú építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak, tűzvédelmi szakhatóságot
A szakhatóságnak az alábbi igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.
A Csongrád Megyei Népegészségügyi Főosztály részére:
-          1000 m2 alapterületet meg nem haladó üzlet esetében 26.000,- Ft,
-          1000 m2alapterületet meghaladó üzlet esetében 150.000,- Ft.
A Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságrészére: 20.000,- Ft
A környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőség részére: 7.000,- Ft
Kereskedelmi hatóságunknál az átutalási megbízás (csekk) átvehető/igényelhető és a befizetés megtörténtét is kereskedelmi hatóságunknak kell igazolni.
A kereskedelmi hatóság ezt követően keresi meg a szakhatóságo(ka)t, az üzlet üzemeltetésére vonatkozó szakhatósági állásfoglalás végett.
A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba vesz, igazolást ad ki és az önkormányzat honlapján közzéteszi az adatokat.
A működési engedély kérelemhez csatolni kell az alábbi okiratokat:
1.        nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet) vonatkozó igazoló okiratot
2.        haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
3.        közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
A kereskedő az engedély megadását követően az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változása esetén az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek.
 

NYOMTATVÁNYOK

 

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás bejelentése

 

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adataiban történt változásról

 

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

 

Bejelentés a 2009. 10.01. napját megelőzően kiadott működési engedély adataiban történő változásról

 

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről

 

Bejelentés működési engedéllyel rendelkező üzlet megszüntetéséről

 

Kérelem működési engedély kiadásához

 

Termékkorok

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh