VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

BIZOTTSÁGOK

Domaszék Nagyközségi Önkormányzata állandó bizottságai

 

Ügyrendi Bizottság

 

Az Ügyrendi Bizottság feladatai:

 • Véleményezi a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kinevezéseket, amelyekben a döntési jog a Képviselő-testületnél van.
 • Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására.
 • Lebonyolítja a Képviselő-testület titkos szavazását.
 • Vizsgálja a települési képviselők megbízatásának törvényességét, összeférhetetlenségét, összeférhetetlenségének ügyeit.
 • Közreműködik az SZMSZ összeállításában, vizsgálja annak hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra, vagy új szabályzat alkotására.
 • Állást foglal a Képviselő-testület ülésein felmerülő ügyrendi kérdésekben.
 • Ellátja azokat a feladatokat, amivel a testület megbízza.
 • Elvégzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, nyilvántartását és ellenőrzését. Ezen feladatok ellátását az SZMSZ 5. számú függeléke tartalmazza.
 • Jogosult az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálására.
 • Az alapító okiratban foglaltak szerint ellátja a Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány működésének ellenőrzését.

Ügyrendi Bizottság:

Elnök:                                     Németh Antal                         Domaszék, Tanya 244.

                                               Engi Antal                              Domaszék, Deák F. u. 3.

                                               Dobó Tamás                           Domaszék, Vasút u. 5.

 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság feladatai:

   • Közreműködik az önkormányzat éves pénzügyi tervének elkészítésében, a gazdálkodási elvek kialakításában.
   • Véleményezi az önkormányzat vagyonát, gazdálkodását érintő előterjesztéseket, ellenőrzi a döntések végrehajtását.
   • Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonát képező vagyon hasznosítására, a vele való gazdálkodásra.
   • Részt vesz a helyi adókról szóló rendeletek kimunkálásában.
   • Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolókat.
   • Ellátja azokat a feladatokat, amivel a testület megbízza.
   • Figyelemmel kíséri a település mezőgazdasággal foglalkozó lakosságának problémáját, javaslatot tesz a problémáik megoldására.
   • Figyelemmel kíséri a külterületen élő lakosok gondjait, javaslatot tesz azok megoldására.
   • Segíti a mezőgazdasággal foglalkozók képzését, részt vesz ismeretterjesztő előadások szervezésében, lebonyolításában, a helyi újságban tájékoztató írásokat jelentet meg a mezőgazdaságról, környezetvédelemről, pályázati lehetőségekről.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:

Elnök:                                               Engi Antal                             Domaszék, Deák F. u. 3.

                                                         Dobó Tamás                          Domaszék, Vasút u. 5.

                                                         Németh Antal                        Domaszék, Tanya 244.

                                                         Gedra-Vajda Angyalka           Domaszék, Bojárhalmi u. 28.

                                                         Németh Péter                        Domaszék, Arany J. u. 15.

 

Humán Bizottság

 

A Humán Bizottság feladatai:

   • Dönt a külön önkormányzati rendeletben hatáskörébe utalt szociális ellátások megállapításáról.
   • Közreműködik a segélyezés elveinek kidolgozásában, véleményezi a szociális ellátásokkal kapcsolatos előterjesztéseket, valamint ellátja azokat a feladatokat, amivel a Képviselő-testület megbízza.
   • Figyelemmel kíséri a nevelési oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét a törvényben meghatározottak alapján. Észrevételeiről tájékoztatja a polgármestert, szükség esetén javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.
   • Előzetesen véleményezi a nevelési-oktatási, kulturális és sportintézmények tevékenységéről szóló beszámolót.
   • Véleményezi az óvodai neveléssel, általános iskolai neveléssel, oktatással, valamint a kulturális és sportintézmények működésével kapcsolatos előterjesztéseket.
   • Véleményezi a kiskorúak veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, testi-lelki egészsége, családban történő fejlődésének elősegítése tárgyában készült képviselő-testületi előterjesztéseket (ide nem értve a segélyezéssel kapcsolatos egyedi hatósági döntéseket).
   • Előzetesen véleményezi az ifjúsági, nevelési, oktatási, kulturális és sport tárgyú képviselő-testületi előterjesztéseket.
   • Javaslatot tesz a nevelés, oktatás, kultúra és sport területén kimagasló teljesítményt nyújtó személyek kitüntetésére, jutalmazására.
   • Közreműködik a községi szintű kulturális rendezvények programjainak összeállításában, lebonyolításában.
   • Véleményezi művészeti alkotás közterületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását.
   • Elősegíti a kulturális hagyományok és értékek ápolását, a művelődre, társas életre, sportra szerveződő közösségek tevékenységét.
   • Véleményezi a környezetkultúra igényesebb kialakítását érintő kérdéseket.
   • Kapcsolatot tart az ifjúsági és a diákönkormányzattal, segíti működésüket.
   • Figyelemmel kíséri a helyi sportpolitikai célok, a fejlesztési célkitűzések megvalósulását, a sportrendezvények szervezését, sportszervezetek, csoportok működését, javaslatot tesz támogatásukra.
   • Véleményezi az ifjúság, kultúra vagy sport céljaira benyújtott támogatási kérelmeket.
   • (Hatályon kívül)
   • Figyelemmel kíséri a település környezetvédelmi programjában foglaltak végrehajtását.
   • A képviselő-testület részére elemzést, értékelést készít a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról.
   • Javaslatot tesz a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról.
   • Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében.
   • Az önkormányzat környezetvédelemmel foglalkozó rendelet hatályosulását vizsgálja és tájékoztatja az eredményről a képviselő-testületet.
   • Környezetvédelmi napokat szervez a lakosság közreműködésével.
   • Megvizsgálja a „Virágos Magyarország” programba kapcsolódás feltételeit.
   • Kezdeményezheti „Környezetvédelemért” elismerő cím adományozását.
   • Belvízvédekezésben aktív közreműködés.
   • Dönt a hulladékgazdálkodási rendeletben meghatározott, és hatáskörébe utalt kérdésekben.

Humán Bizottság:

Elnök:                                Varga Ágnes                                      Domaszék, Jókai u. 7.

                                          Simon-Jójárt Renáta                          Domaszék, Tanya 897.

                                          Engi Antal                                         Domaszék, Deák F. u. 3.

                                          Szekeres Péterné                              Domaszék, József A. u. 51.

                                          Kispéterné Kotogán Erzsébet            Domaszék, József A. u. 6.

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh