domaeszek_kepeslap_2005.jpg

 

 ÖNKORMÁNYZATI Közlemények koronavírussal kapcsolatban 

 

 Tájékoztatás a hivatali személyes ügyintézés feltételeiről, és a Domaszéki Sportcsarnok megnyitásáról.

 Domaszéken újra lesznek szentmisék! - 2020.05.11.

 Domaszéki Fogorvosi Rendelő közleménye a megváltozott ellátási renddel kapcsolatban.  -  2020.05.08. 

 A Mórahalmi Hulladékudvar tájékoztatója a domaszéki lakosság számára. - 2020.05.06. 

 Tájékoztatás a Domaszéki Kincskereő Óvoda és a domaszéki bölcsőde további működéséről! - 2020.04.28. 

 Megkezdődött Domaszéken a közterületek fertőtlenítése - 2020.04.02. 

 TÁJÉKOZTATÁS A DOMASZÉKI BUSZJÁRATOKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL! - 2020.03.31. 

 A HOLNAPI NAPTÓL, KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS LÉP ÉLETBE AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN! ❗️❗️  -  2020.03.27. 

 A Domaszéki Fogorvosi Rendelő tájékoztatója - 2020.03.24. 

 A domaszéki háziorvosok FONTOS tájékoztatója! - 2020.03.23. 

 TEMPLOMI MISEREND - 2020.03.20. 

 Tájékoztatás a domaszéki óvoda és bölcsőde további működéséről! - 2020.03.19. 

 Domaszék Nagyközségi Önkorányzat  FELHÍVÁSA IDŐSEK MEGSEGÍTÉSÉRE  - 2020.03.18. 

 Miért maradj otthon? -  2020.03.17. 

 Tájékoztatás hulladékudvar nyitvatartásával kapcsolatban - 2020.03.17. 

 Segítségre szoruló idős bejelentése  - 2020.03.17. 

 Könyvtár határozatlan ideig zárva tart! - 2020.03.17. 

 Tájékoztatás házasságkötésekkel kapcsolatban - 2020.03.16. 

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN - 2020.03.15. 

 2020. március 16. napjától visszavonásig az iskola épülete bezár. - 2020.03.14. 

 

Az alkalmazott jogszabályok: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény; a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet.

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján megkülönböztetünk bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet és kizárólag üzletben forgalmazható, működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet.
I.A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás
Kereskedelmi tevékenységének bejelentését a tevékenység helye szerinti jegyzőnél teheti meg.
Polgármesteri Hivatalunkban az ipari – kereskedelmi feladatokkal kapcsolatos ügyintézés a 9-es számú szobában Papdiné Megyeri Csilla szervezési és jogi csoportvezetőnél tehető meg ügyfélfogadási időben. (Hétfő, kedd, péntek: 8-12 óra, szerda: 8-15 óra, csütörtök:---). Tel.: 62/284-011 (118.m.)
A tevékenység a bejelentés napjától végezhető. A bejelentésről a hatóság igazolást állít ki, melyről a jegyző nyilvántartást vezet. (Ügyintézési határidő: 21. nap.) A nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzé teszi.
A jegyző a bejelentés másolatát - a nyilvántartási számmal együtt - megküldi az illetékes hatóság(ok)nak, aki(k) a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat(nak) le.
A kereskedő a változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző öt munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzőnél.
A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez szükséges nyomtatvány elérhető ügyfélfogadási időben a Domaszéki Polgármesteri Hivatalban vagy az önkormányzat honlapján (www.domaszek.hu). Az eljárás illetékmentes.
A nyomtatvány benyújtható postai úton, illetve személyesen.
A bejelentéshez az alábbi okiratokat kell csatolni:
1.      nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet) vonatkozó igazoló okiratot
2.      haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
3.      közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot
Vásárlók könyve:     kereskedelmi hatóságunk hitelesíti a vásárlók könyvét
A kizárólag üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezésére vonatkozó szabályok
A működési engedély iránti kérelem nyomtatvány elérhető ügyfélfogadási időben az önkormányzat kereskedelmi-ipari ügyintézőjénél, vagy az önkormányzat honlapján.
Az üzlet működési engedélye iránti eljárás illetékmentes.
A Kormány a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki:
-          a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a Csongrád MegyeiNépegészségügyi Főosztályt.,
-          állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén- az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságát
-            nagykereskedelem esetén Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
-            növényvédő szer és hatóanyagaik kiskereskedelem esetén növény- és talajvédelmi igazgatóság
-          ha nem veszélyes hulladékot forgalmaznak, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy a hulladékgyűjtés és – tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége – első fokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget
-          olyan üzlet esetében, amelyben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és „C” tűzveszélyességi osztályú építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak, tűzvédelmi szakhatóságot
A szakhatóságnak az alábbi igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.
A Csongrád Megyei Népegészségügyi Főosztály részére:
-          1000 m2 alapterületet meg nem haladó üzlet esetében 26.000,- Ft,
-          1000 m2alapterületet meghaladó üzlet esetében 150.000,- Ft.
A Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságrészére: 20.000,- Ft
A környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőség részére: 7.000,- Ft
Kereskedelmi hatóságunknál az átutalási megbízás (csekk) átvehető/igényelhető és a befizetés megtörténtét is kereskedelmi hatóságunknak kell igazolni.
A kereskedelmi hatóság ezt követően keresi meg a szakhatóságo(ka)t, az üzlet üzemeltetésére vonatkozó szakhatósági állásfoglalás végett.
A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba vesz, igazolást ad ki és az önkormányzat honlapján közzéteszi az adatokat.
A működési engedély kérelemhez csatolni kell az alábbi okiratokat:
1.        nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet) vonatkozó igazoló okiratot
2.        haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
3.        közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
A kereskedő az engedély megadását követően az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változása esetén az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek.
 

NYOMTATVÁNYOK

 

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás bejelentése

 

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adataiban történt változásról

 

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

 

Bejelentés a 2009. 10.01. napját megelőzően kiadott működési engedély adataiban történő változásról

 

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről

 

Bejelentés működési engedéllyel rendelkező üzlet megszüntetéséről

 

Kérelem működési engedély kiadásához

 

Termékkorok

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet határozza meg az ipari tevékenység végzésének szabályait.

A Korm. rendelet 1. mellékletében vannak felsorolva a bejelentés-köteles tevékenységek, a 2. mellékletben a telepengedély-köteles tevékenységek. A tevékenység határozza meg, hogy a bejelentés-köteles tevékenység nyomtatványát, illetve a telepengedély-köteles tevékenység nyomtatványát kell kitölteni.

A nyomtatvány kitöltése mellett a szükséges dokumentumok az alábbiak:
- vállalkozói igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat,
- aláírási címpéldány, meghatalmazás,
- nem a kérelmező tulajdonában lévő telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, használatra vonatkozó egyéb okirat),
- helyszínrajz (telepengedély-köteles tevékenység esetén),
- az eljárási illeték bejelentés-köteles tevékenység esetében 3.000 Ft.

Engedélyköteles tevékenység esetében 5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a hivatal pénztárába vagy a 11735005-15726542-es számlaszámra.

Az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles bejelenteni a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást. Ide tartozik:
- cégnév,
- székhely,
- cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói igazolvány szám
- ipari tevékenység változása,
- nyitvatartási idő változása.

A módosítás bejelentéséhez eljárási díjat kell fizetni.

Az ipari tevékenység megszűnését az üzemeltető köteles haladéktalanul bejelenteni.

 

NYOMTATVÁNYOK

 

Bejelentés 2016. január 1. előtt már működő és szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyről az adatokban bekövetkezett változásra tekintettel

 

Bejelentés szálláshely-üzemeltető nyilvántartási adataiban történő változásról

 

Bejelentés szálláshely megszűnéséről

 

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

 

Tájékoztató szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásával kapcsolatban

 

Ügyintéző:

Papdiné Megyeri Csilla

Domaszéki Polgármesteri Hivatal 9-es szoba

62/284-011 (118.m.)

Ügyintézési határidő: 21 nap

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8-12 óráig

Kedd: 8-12 óráig

Szerda: 8-15 óráig

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
(szálláshely-üzemeltetési engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentése)

Általános információk:
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkező szálláshelyen folytatható. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet rendelkezik.

Ügyintéző:
Papdiné Megyeri Csilla szervezési és jogi csop.vez.

Domaszéki Polgármesteri Hivatal 9-es szoba

Tel.: 62/284-011 (118.m.)

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő, kedd, péntek: 8-12 óra

Szerda: 8-15 óra

Csütörtök:---

 

NYOMTATVÁNYOK

 

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

 

Bejelentés 2016. január 1. előtt már működő és szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyről az adatokban bekövetkezett változásra tekintettel

 

 Bejelentés szálláshely megszűnéséről

 

Bejelentés szálláshely-üzemeltető nyilvántartási adataiban történő változásról

 

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

 

Tájékoztató szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásával kapcsolatban

 

 
Kérelem kötelező tartalma:
A kérelem formanyomtatványon adandó be!

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadására irányuló kérelem kötelező adattartalma

a szálláshely-szolgáltató neve;

 1. a szálláshely-szolgáltató címe/székhelye;
 2. a szálláshely-szolgáltató adószámát, statisztikai számjele;
 3. a szálláshely címét, helyrajzi számát;
 4. a szálláshely elnevezését;
 5. a szálláshely használatának jogcíme;
 6. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölését;
 7. a szálláshely befogadóképességét.

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

 1. nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 2. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 3. közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

 1. tulajdoni lap;
 2. a tevékenység végzéséhez szükséges, szakhatósági állásfoglalások

Eljárás illetéke: 3.000.- Ft (illetékbélyegben)
Ügyintézési határidő: 21 nap
I. fokon döntés hozó szerv: Jegyző
II. fokon döntést hozó szerv:
Csongrád Megyei Kormányhivatal

 • Elővásárlási jog esetén a termőföld vagy a tanya tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra jogosultakkal közölni. Az ajánlat közlése az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik, valamint a hírdetmény megjelenik a www.magyarorszag.hu oldalon. A kifüggesztés ideje 60 munkanap, melybe nem számít bele a kifüggesztés illetve a levétel napja. Az eladó az ajánlat egy eredeti és egy másolati példányát a kifüggesztésre irányuló kérelemmel együtt a települési önkormányzat jegyzőjének megküldi.
  Az ajánlat közléséért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a díj megfizetését az ajánlat kifüggesztését kezdeményezőnek kell megfizetnie. A szolgáltatási díj 1.750.- forint.

A jegyző megbízásából eljáró ügyintéző a kifüggesztés határidejének lejártával a hirdetményt leveszi a hirdetőtábláról, a kifüggesztés időtartamáról igazolást állít ki.

Jogszabályok

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér l. , 5-ös iroda

Ügyintéző: Dóczi Anikó

Telefonszám: 0662/ 284- 011/117

E-mail.:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

Domaszék Község Közigazgatási terültén keletkezett hulladék elszállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft végzi a kül-és belterületen egyaránt, melynek díjfizetési kötelezettsége van.

Díjfizetés alóli mentességet abban az esetben lehet kérni, ha az ingatlant életvitelszerűen nem használják, tulajdonosa másik címen díjat fizet.

A kérelmet Domaszék Község Polgármesteri Hivatalán belül a jegyzőnek kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell olyan közüzemi számlákat, melyek igazolják, hogy az ingatlan lakatlan.

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér l. , 5-ös iroda

Ügyintéző:

Telefonszám: 0662/ 284- 011/117

email. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

 

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.
Közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan megilleti, a közös birtokosok - egymás közötti viszonyuk alapján - egymással szemben is jogosultak birtokvédelemre.
Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.
A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos közvetlenül a bírósághoz fordulhat akkor is, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás.

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét),
b) a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),
c) az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),
d) a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
e) a jegyző illetékességét megalapozó adatokat,
f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet,
g) a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket.
A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

A birtokvédelmi eljárások alapjául szolgáló jogszabályok:
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:1. § - 5:12. §
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

Illetékköteles: a kérelmen 3000 Ft illetéket kell leróni.

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM (docx)

A jegyző birtokvédelmi határozatainak bírósági felülvizsgálatához szükséges ÁNYK nyomtatvány elérhető: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok oldalon. V-P-12-01-01 számú elektronikus űrlap.

Használatához az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program szükséges.


Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal, 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Ügyintéző: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző.
Ügyintézési határidő: 15 nap.

Tel.: 62 / 284-011 / 121

Mobil: +36 30 / 338-2166

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

Méhészet és növényvédelemmel kapcsolatos ügyek
Méhek tartásának bejelentése
Növényvédelmi tevékenység, permetezés bejelentése.
Az ügyintézés formája: személyes jelenlét, kérelem, írásos bejelentés.
A méhek tartásának, a növényvédelmi tevékenységnek és permetezésnek a bejelentése illetékmentes.
Az ügyintézés ideje:
Növényvédelmi tevékenység esetén a méhészek értesítése azonnal megtörténik.
Az eljárás jogi alapjai:
Növényvédelem, permetezés: 2000. évi XXXV. törvény A növényvédelemről
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

NYOMTATVÁNYOK

Méhészet nyilvántartásba vételi kérelem

Kijelentő lap


Az ügyintézés helye: Domaszéki Polgármesteri Hivatal 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1., 9-es iroda
Ügyintéző: dr. Némethl László
Tel.: 62 / 284-011 / 118 m.

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

 

 

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg, akinek
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át
aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
nem haladja meg és családjának vagyona nincs.
A kérelem az erre rendszeresített nyomtatványon nyújtható be.


Az eljárás jogi alapja:
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 54. §.,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban, valamint a 83-84. §.,
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint fo-lyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 50. §.

NYOMATÁNYOK

K É R E L E M egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hatósági bizonyítvány kiállításához

Nyilatkozat


Az ügyintézés helye: Domaszéki Polgármesteri Hivatal 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1., 9-es irooda
Ügyintézők:  Papdiné Megyeri Csilla
Tel.: 62 / 284-011 / 118 m.

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

Az eljárás jogi alapja:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályait Domaszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 21/2008. (V. 29.) Kt. rendeletében rögzítette

Szükséges dokumentumok: nyomtatványok, személyi okmányok stb. illeték

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a folyó tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
(munkáltatói igazolás, nyugdíjigazolás, APEH igazolás vállalkozó esetén, saját kézzel írt nyilatkozat alkalmi munkavállalás esetén, őstermelői tevékenység jövedelmének igazolása stb.)
c) Az igazolásokkal megegyezően kitöltött jövedelem- és vagyonnyilatkozat.
d) A szociális rászorultsága igazolására szolgáló dokumentumok:
(nyilatkozat önfenntartásról, eltartott családtagok iskolalátogatási igazolása, munkaügyi központ igazolása munkanélküliség esetén, fogyatékosság, betegség, rokkantság igazolása stb.)

Ügyintézés helye: Domaszék Község Önkormányzatának III. számú épülete

Ügyintéző: Mészáros-Tanács Anett pályázatíró-projektmenedzser

Tel.: 62 / 284-011 / 124 m.

Email: domapalyaEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig