kozter.jpg

Domaszék Község Önkormányzatának

Képviselőtestülete

5/2007 (II.19.)

Kt.

r e n d e l e t e

az állati hullák elszállításának szervezéséről

 

Domaszék Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1§ (1) és (4), valamint a 10§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §

A rendelet személyi hatálya

 

A rendelet hatálya kiterjed azon személyre, akinek a település közigazgatási területén van lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, vállalkozása, földingatlan területe.

 

2. §

A rendelet tárgyi hatálya

 

E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a település közigazgatási területén keletkezett állati hullára.

 

3. §

 

Az 1§-ban foglalt személy saját vagy bérelt ingatlanán, ha állati hulla keletkezik, a megsemmisítésére történő elszállítás költségének 50%-át az önkormányzat költségvetéséből fedezi.

 

4. §

 

A 3§-ban foglalt 50%-os költségátvállalást azon személy tudja igénybe venni, aki állatorvosi igazolást mutat be az elhullott állatról.

 

5. §

 

Az állati hulla elszállításáról az állati hulla megsemmisítőjével kötött szerződés alapján az önkormányzat gondoskodik.

 

6. §

 

Az állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozók – kötelezettségükre figyelemmel – saját szerződés alapján járnak el.

 

7. §

 

E rendelet 2007. március 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Kispéter Géza sk.                                                                                                                Gulácsiné Somogyi Ilona sk.

polgármester                                                                                                                                                             jegyző

 

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2007. február 19.

 

Domaszék, 2007. február 15.

 

Gulácsiné Somogyi Ilona

jegyző