2013. április 8-ai rendkívüli ülésen a testület döntött a Domaszék-Röszke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás és az Általános Művelődési Központ 2013. augusztus 31-vel történő megszüntetése érdekében. Mivel Röszke Önkormányzatával közös társulással működik az óvoda és a könyvtár, ezért a testületnek el kellett fogadnia az óvoda szeptember 1-től érvényes új alapító okiratát. A Domaszéki Könyvtár, pedig a polgármesteri hivatal irányítása alatt, szakfeladatai között fog működni, szintén szeptember 1-től.
Ezen az ülésen újra döntöttek a TVI Térségi Vízmű Kft. átalakulása érdekében.

 

Egy rövidebb beszámolót hallhattak a testületi tagok Kispéter Géza polgármestertől a belvíz okozta problémákról és útjavításokról. A Domaszéki Polgárőr Egyesület 2012. évi pénzbeni támogatásáról szóló beszámolóját a pénzügyi csoport átvizsgálta és megfelelőnek ítélte meg, így a testület elfogadta az előterjesztést.
2013. április 25-én soros ülés keretében Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő tájékoztatta a jelenlévőket a Bajai út szélesítése érdekében elindult földvásárlási és kisajátítási eljárásról és a TVI Térségi Vízmű Kft. jövőjéről. A vízszolgáltatást előre láthatólag a szegedi üzemmérnökség fogja átvenni, a helybeli vízdíjbefizetés meg fog szűnni, a közeljövőben csak csekken vagy csoportos átutalással lehet majd vízdíjat fizetni. Szó esett a Dózsa György utca javításáról, elmondta, hogy a pályázatot megnyerte a Közútkezelő Kft. és reméli, hogy ez a projekt rövidesen megvalósulhat. Az egyik képviselő érdeklődött a pedagógus életpályamodell bevezetéséről, Nógrádi Zoltán válaszában elmondta, hogy tudomása szerint szeptembertől elindulhat ez az új kezdeményezés. Az országgyűlési képviselő a víztársulatok jövőjéről nem tudott határozott koncepciót felvázolni.
A testületi tagok meghallgatták Domaszék háziorvosai, fogorvosa, gyermekorvosa, védőnői beszámolóját a település lakosságának egészségügyi helyzetéről. Dr. Herczeg István állatorvos a helyi állategészségügyi helyzetről adott tájékoztatást, megállapította, hogy a haszonállatok száma évről-évre csökken és súlyos járvány sem fordult elő. A testületi tagok elfogadták a 2012. évi költségvetés 4. módosítását, a Domatisz Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi beszámolóját és az önkormányzat zárszámadását, vagyonrendelet módosítását és a 2012. évi belső ellenőri összesített jelentést. Kiriné Bende Gabriella adóügyi ügyintéző beszámolt az előző évi adóhatóság tevékenységéről, a kintlévőségek behajtásáról. Elmondta, hogy a magánszemélyek 50.000 Ft feletti és a jogi személyek 100.000 Ft feletti 90 napon túli adótartozását lehet közzétenni a hivatal hirdetőtábláján helyi adó és gépjármű adótartozás esetében.
A rendezési terv módosításával kapcsolatban több döntés született. Felhatalmazták a jegyzőt, hogy vizsgálja felül a következő ülésig a volt tervezési szerződést a szerzői jogok kérdését. A tervező nő által ingyenesen felvállalt rendezési terv módosítására irányuló munkák esetében szerződést kötnek. Megvitattak egy lakossági kérelmet is a rendezési terv módosításával kapcsolatban.
Fontosabb döntések között szerepelt, hogy az egyik civil szervezet támogatási kérelmét nem tudták támogatni és felülvizsgálták a hivatal esélyegyenlőségi tervét.
2013. május 2-i rendkívüli ülésen a Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány alapító okiratának módosítását fogadták el, mivel az új egyesülési törvény szerint konkrét jogszabályi hivatkozásokkal kell feltünteti a közhasznúsági tevékenységeket. Beszámolót hallhattak a Domatisz Nonprofit Kft. munkájáról, pl. az útjavítások helyszínéről. A Domaszéki Polgárőr Egyesület támogatási kérelmét a testület nem tudta támogatni a nehéz pénzügyi helyzet miatt, mivel a költségvetés csak a kötelező feladatok finanszírozását biztosítja. A Domaszéki Hírmondóban egy felhívás közzétételéről döntöttek a lakosság támogatása érdekében. Az iskolabusz működésével kapcsolatban is döntést hoztak, felhatalmazták a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal tárgyalást folytasson a folyamatos működtetés érdekében.
Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő