ÖSSZEFOGLALÓ

Domaszék Község

településképi arculati kézikönyvéről és településképi rendeletéről

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény által minden önkormányzat részére előírt kötelezettség a településképi arculati kézikönyv (továbbiakban: TAK) és az erre alapozott településképi rendelet (továbbiakban: TKR) elkészítése. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) részletezi az önkormányzatok feladatait ezzel kapcsolatban, valamint rögzíti a tartalmi előírásokat és az eljárásrendet. A TAK legfontosabb célja, hogy a helyi építési szabályzat mellett, ajánlás formájában segítse az építészeti, táji értékek és örökségvédelem figyelembe vételével a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését, vagy kialakítását. Feladata továbbá, hogy a megalkotandó településkép védelmi rendelethez kellő mennyiségű információt nyújtson, illetve hogy szakmailag alátámassza azt.

A TAK elkészítésének módosított határideje 2017. december 31. Szakmai előfeltételként önkormányzati főépítész alkalmazását írja elő az Eljr. Hivatalunk erre a feladatra Bartók Erika Éva okleveles építészmérnököt bízta meg, határozott időtartamra. A településképi arculati kéziköny összeállítására Elekes Klára okl. építészmérnököt kérte fel. A TAK elkészítését a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága módszertani konzultációkkal, mintakönyvekkel és internetes fórum működésével segítette. Háttérintézménye, a Lechner Tudásközpont (továbbiakban: LTK), koordinációval, metodikai tanácsadással vett részt a folyamatban. Újszerű formában zajlott a TAK és TKR államigazgatási és szakmai egyeztetése. A teljes folyamatot az LTK digitális egyeztető felületén kell lebonyolítani. A TAK-ok elkészítését a Kormány egy millió forint támogatással is segítette.

Az anyag elkészítését meg kellett, hogy előzze az Eljr. előírásainak megfelelően az önkormányzati partnerségi szabályokat rögzítő rendelet megalkotása. Ennek száma: A partnerségi szabályokban rögzítettek alapján meghirdetésre került a munka elindítása, és a partnerek véleményezési felkérése. Ezzel párhuzamosan lakossági fórumot tartottunk, 2017. október 24-én. A véleményezés ezen szakaszában néhány támogató véleményen, illetve észrevételen kívül egyéb javaslat nem hangzott el. Az államigazgatási szervek megtették adatközlésüket, melyek a tervezés további folyamatában figyelembe vételre kerültek.

A TAK készítése során megtörtént a teljes igazgatási terület bejárása, az arra alkalmasnak tartott épületek, utcák, vagy településképi szempontból jelentős részletek fotózása, valamint a korábbi településrendezési és értékvédelmi dokumentumok településképi szempontú értékelése és feldolgozása.

A mintegy 50 oldalas TAK anyag készítéséhez közel 350 fotó készült, amiből az arculati kézikönyv megközelítőleg 170 képet tartalmaz. A TAK készítésével párhuzamosan a rendelet megfogalmazására is sor került. Folyamatos egyeztetések, konzultációk segítették az anyag alakulását.

A munkaközi anyagok 2017. november 24-én kerültek feltöltésre a település honlapjára, és kezdődött meg a második körös partnerségi egyeztetés. Az anyag ismertetésére 2017. december 8-án lakossági fórumon is sor került.

Az államigazgatási szervek felé az LTK felületen keresztül 2017. november 25-án került sor a szakmai véleményezés kezdeményezésére. A beérkezett vélemények mérlegelés után kerültek beépítésre, vagy átgondolásra a TAK-ba, illetve a TKR-be.

Képviselő testületünk 2017. december 20-ai ülésén fogadta el mindkét anyagot.

Az arculati kézikönyv szerkezeti felépítése, és rövid tartalmi ismertetése:

Bevezetés

Az arculati kézikönyv céljának ismertetése

A település bemutatása

A település történetének rövid bemutatása, általános településkép és településkarakter ismertetése

Örökségünk

A helyi értékvédelemmel érintett épületek és értéket képviselő épületek, elemek bemutatása

Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása

A településképi rendeletben részletesebb szabályok megfogalmazására van lehetőség a településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozóan. Domaszék belterületét a részletesebb bemutathatóság érdekében több karakterbe soroltuk. Ebben a fejezetben fotókkal, leírással ad tájékoztatást a településképi jellemzőkről az arculati kézikönyv. A rendelet e lehatárolásra alapozottan szinte a teljes belterületre azonos szabályokat rögzít, a településközponti részt kezeli külön településképileg meghatározó területként.

A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások, példák

A Lechner Tudásközpont által készített sematikus ábrák, fotók felhasználásával kerültek illusztrálásra a településképi illeszkedést biztosító javaslatok a beépítés, tetők, anyag és színhasználat, kerítések és gépészeti elemekre vonatkozóan.

Jó példák bemutatása

Az ajánlásoknak megfelelő, jelenleg a településen megtalálható építészeti elemek bemutatására került sor, szemléletformáló célzattal.

A településképi arculati kézikönyv legfőbb célja a településképi rendelet megalapozása.

A településképi rendelet

A rendelet meghatározza a helyi egyedi védett értékeket, a településképi szempontból meghatározó területeket, és az azokra vonatkozó szabályokat. A település belterületére, anyaghasználatra vonatkozó tiltó szabályokat állapít meg, valamint a településképi szempontból meghatározó területre egyedi építészeti, főként színhasználatra vonatkozó követelményeket.

Az Eljr.-nak megfelelően rögzíti a község ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére településképi szempontból elsősorban alkalmas területeket, valamint a reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelményeket és szabályokat.

Általánosságban rögzít a helyi védelemre, a településkép-érvényesítési eszközökre (településkép-védelmi szakmai konzultáció, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés, településkép-védelmi bírság) vonatkozó eljárási szabályokat, valamint ismerteti az önkormányzati ösztönző elemeket.

Domaszék, 2017. december .

                                                                                        Kispéter Géza

                                                                                         polgármester

 

DOMASZÉK TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV

DOMASZÉK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 20/2017. (XII.20.)önkormányzati rendelete DOMASZÉK NAGYKÖZSÉG településképének védelméről