Domaszék Nagyközségi Önkormányzat pályázatot hirdet a tanyán élő, vagy egyéb okból hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok közoktatáshoz/felsőoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének elősegítése érdekében.

A pályázat célja: Az ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló gyermekek, fiatalok közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása, tanulmányainak segítése.

A pályázat célja továbbá Csongrád megye gazdasági fejlődéséhez szükséges, megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező humán erőforrás biztosítása. Hosszabb távon a megyei fiatalok identitástudatának kialakítása, Csongrád megyéhez való kötődésének erősítése.

Pályázati űrlap

Az ösztöndíj pályázat kiírására az EFOP-3.9.2-16-2017-00006 számú projekt keretében kerül sor.

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azok a személyek (vagy kiskorú esetén azok törvényes képviselője), akik:

 • Általános iskolai tanulmányok esetében 4,0 feletti tanulmányi átlag és minimum 4-es érdemjegy magatartásból.

 • Középiskolai tanulmányok esetében 4,0 feletti tanulmányi átlag elérése.

 • Felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében, az adott félévben felvett összes tantárgyat teljesítenie kell.

 • A lenti szempontok valamelyike szerint hátrányos helyzetűnek minősülnek: A pályázat szempontjából hátrányos helyzetűnek különösen azok az egyének minősülnek, akik az országos átlaghoz viszonyítva rosszabb gazdasági és szociális helyzetben vannak az alábbi területek legalább egyikében:

 • a család alacsony iskolai végzettsége, alacsony foglalkoztatottsága, rossz lakókörülményei, alacsony egy főre jutó jövedelme,

 • munkaerő-piaci elhelyezkedésében akadályozott valamilyen diszkrimináció miatt (pl. romák, megváltozott munkaképességűek, nők),

 • vidékies térség lakója, tanyán élő gyermekek, fiatalok.

A pályázatok benyújtása: A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban - személyesen az önkormányzatnál (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.) vagy az önkormányzat kapuján elhelyezett postaládába lehet leadni 2020. július 31. napjáig.

A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására egyszeri hiánypótlási lehetőség biztosított - a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követő 1 hónapon belül legkésőbb augusztus 31-ig, azt követően hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség, azokat a pályázatokat a Képviselő-testület Humán Bizottsága érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázati űrlap: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat honlapjáról (www.domaszek.hu).

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

 • lakcímkártya másolatát,

 • az oktatási intézmény igazolását a pályázó tanulmányi jogviszonyról,

 • Az oktatási intézmény igazolását a pályázó tanulmányi eredményéről (bizonyítvány másolatát, felsőoktatási intézményekben tanulóknál az index másolatát)

 • a pályázó által írt, legalább 1000, legfeljebb 2500 karakter terjedelmű önéletrajzot, bemutatkozást, amely tartalmazza a pályázó körülményeinek bemutatását, szakmai elképzeléseit, az esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka, tudományos diákköri tagság, közösségi szerepvállalás bemutatását (általános iskolás diákok esetében a tanulmányi és sporteseményeken elért eredményeket).

Elnyerhető támogatás:

Az ösztöndíj összege, 5 hónap időtartamra (2020. szeptembertől – 2021. januárig) a támogatott pályázatok számától függően legfeljebb havi bruttó 15.000, -Ft, amely a pályázat benyújtását követő 5 hónapban jár.

A támogatás célja, hogy az ösztöndíjban részesülők tanulmányaikkal kapcsolatos költségeiket fedezni tudják, a hátrányosító tényezőket kompenzáljuk, ebbe beleértve a közvetlen tanulmányi költségeket (tandíj, tanszerek beszerzése), és emellett az utazási költségeket is.

A beérkező pályázatokat Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságával és Humán Bizottságával közösen (továbbiakban: Bíráló Bizottság) az önkormányzati ösztöndíjrendszer Bíráló Bizottságaként bírálja el.

A Bíráló Bizottság a pályázatokat rangsorolja, és 2020. szeptember 30. napjáig meghatározza a támogatásra és elutasításra javasolt pályázatok körét.

Amennyiben a Bizottság szükségesnek tartja, az ülésén meghallgathatja a pályázókat.

Bírálat szempontjai: A tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek/fiatalok ösztöndíjpályázatának elbírálása az alábbi szempontok alapján történik:

 • hátrányos helyzet,

 • tanulmányi eredmény,

 • közösségi szerepvállalás,

 • kiemelkedő sport, vagy más kiemelkedő tanulmányi (vagy tanulmányi versenyen elért) eredmény.

Az ösztöndíjban részesülő pályázó köteles:

 1. tanulói/hallgatói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor megjelölt intézményben a pályázatban megjelölt szakon/szakirányon tanulmányait megszakítás nélkül végezni,

 2. az ösztöndíj folyósításának ideje alatt a folyó félévre létesített tanulmányi/hallgatói jogviszonyát minden év szeptember 28. napjáig és február 28. napjáig igazolni (a 16. életévüket betöltöttek esetében),

 3. a felsőoktatási intézmény esetében az általa előírt kreditet és az oklevelet a felsőoktatási intézmény által előírt képzési idő alatt megszerezni,

 4. a képesítés megszerzését 30 napon belül annak másolatával igazolni,

 5. a pályázati űrlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesíteni.

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy az ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, a később folyósítandó ösztöndíjra jogosulatlanná válik, és a korábban folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki alapkamattal növelten köteles az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül visszafizetni.

A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék.

A pályázatok benyújtásának helye: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.)

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. július 31. napja

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Egyenlő eséllyel” tanulmányi ösztöndíj pályázat.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2020 október.

Jelen pályázati felhívás külön értesítés szerint, de leghamarabb 2020. május 15. napján lép életbe.

 

Domaszék, 2020. április 22.

Domaszék Nagyközségi

Önkormányzat