Domaszék Nagyközségi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú pályázati kiírás), valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás).

A pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A” típus). A „B” típusú kiírás keretében pedig azon - felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert -fiatalok pályázathatnak, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az „A” típusú kiírás esetében az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2020/2021. tanév második, illetve a 2021/2022. tanév első féléve). A „B” típusú kiírás esetében 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2021/2022. tanév, 2022/2023. tanév és 2023/2024. tanév)

FIGYELEM!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva.

DOKUMENTUMOK

 "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

JÖVEDELEM- ÉS VAGYONNYILATKOZAT

A típusú pályázati űrlap

B típusú pályázati űrlap

AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT ÉS ALÁÍRT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI!

1. A felsőoktatási intézmény („A” típus esetén) vagy a középiskola („B” típus esetén) által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021-es tanév első félévéről.
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás a NAV adónyilvántartási csoportjától)

3. A pályázat kiírója által kiadott jövedelem- és vagyonnyilatkozat kitöltve, aláírva.
4. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike (amennyiben releváns):
- Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet
- Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolata
- Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szóló dokumentum (amennyiben releváns)
- - A bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum (amennyiben releváns)
- Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolás
- Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum (amennyiben releváns)
- Rendszeres nevelési segély-igazolás (amennyiben releváns)
- Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat (amennyiben releváns)
- Családi pótlék összegéről igazolás
- A pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentum (amennyiben releváns)
- A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítja.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.
A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

(Domaszéki Polgármesteri Hivatal, 6781 Domaszék Köztársaság tér 1.

Mészáros-Tanács Anett (ifjúságsegítő referens)

ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 8-16-ig, kedd: 8-12-ig, Péntek: 8-12-ig)

A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 5.

A teljes pályázati kiírás a www.domaszek.hu honlapon, illetve a Polgármesteri Hivatal főépületében kifüggesztve olvasható.