Pályázati feltételek:

1.) A pályázaton részt vehetnek:

  • lakás bérlője csak magyar állampolgár és olyan személy lehet, aki élete folyamán legalább 5 év állandó, bejelentett lakással rendelkezett Domaszéken; vagy bár nem rendelkezik domaszéki lakóhellyel, de Domaszék Nagyközség közigazgatási területén székhellyel rendelkező munkáltatónál legalább 1 éve munkaviszonyban áll (az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, lakbérek mértékéről szóló 7/2020. (VI. 17.) önk. rendelet [a továbbiakban: Rendelet] 3. § (11) bekezdés), továbbá

  • bérleti jogviszony csak azzal létesíthető, aki 35. életévét nem töltötte be a pályázat benyújtásáig, házastársával vagy élettársával együtt költözik, kereső tevékenységet folytat vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, s vállalja a havi rendszeres előtakarékosságot, melynek mértéke legalább 10.000 Ft/hó (Rendelet 6. §).

2.) Nem köthető lakásbérleti szerződés azzal, aki Domaszéken önálló beköltözhető lakásingatlannal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal és azon haszonélvezeti joggal rendelkezik, önkormányzati bérlakásban bérlő, bérlőtárs vagy jogcím nélküli használó (Rendelet 3. § (12) bekezdés).

3.) A minősítés és az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók:

  • akik a Rendeletben előírt legkisebb lakbér (19.480,- Ft/hó) mértékénél nagyobb lakbér fizetését vállalják,

  • akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke van,

  • aki a többi pályázóhoz viszonyítva Domaszék közösségi életében nagyobb szerepet vállal,

  • aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti szerződés megkötését (Rendelet 3.§ (6) bekezdés)

4.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét összegben kell megjelölni. Bérleti szerződés azzal köthető, aki a pályázatában összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. Bérleti jogviszony határozott időre, legfeljebb 5 évre köthető (Rendelet 3. § (8) bekezdés b) pont).

5.) Amennyiben a pályázó  közérdekű lakás esetén kérelmező  bármely jogcímen történő pályázat során valótlan adatot közöl, vagy az ügy érdemére kiható információt hallgat el, úgy a pályázati eljárás során ki kell zárni, kérelmét el kell utasítani (Rendelet 3. § (13) bekezdés).

6.) A lakás 40 m2-es, egy szobás, összkomfortos. A lakás megtekinthető: egyeztetett időpontban a helyszínen. Beköltözhető: 2021. december 15. napján.

7.) A pályázatokat Domaszék Nagyközség Polgármesteréhez címzetten, dr. Németh László Szervezési és Jogi Csoport vezetőnél kell benyújtani személyesen (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.) vagy elektronikusan (nemeth.laszlo@domaszek. hu), 2021. november 12-én 12:00 óráig.

Pályázati adatlap

8.) A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. november 23. Az eredményről az érintettek határozat formájában értesülnek.

9.) A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgármesteri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér havi összegének négyszeresét kaucióként letétbe helyezni.

10.) Költségalapú bérlakás, valamint fecskeház bérleti jogát nem kaphatja meg az a pályázó, akinek a helyi önkormányzatnál köztartozása van.

Domaszék, 2021. szeptember 28.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete képviseletében:

Sziráki Krisztián polgármester