Térképkitörés

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (a továbbiakban: Hatóság), mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság Bordány településen megállapított magas patogenitású madárinfluenza kitörés miatt Domaszék település közigazgatási területének azon részére, melyet a térképmellékleten a kitörési pontok köré megrajzolt 3 km sugarú kör foglal magába (a térképen rózsaszínnel), védőkörzet létesítését rendeli el.

A védőkörzet határán a körzet fő közlekedési útjain jól látható "Védőkörzeti zárlat madárinfluenza miatt" feliratú táblákat kell elhelyezni.

A védőkörzetben a Hatóság az alábbi intézkedéseket rendeli el:

A védőkörzet gazdaságaiban alkalmazandó intézkedések
- A védőkörzetben elhelyezkedő gazdaságokban minden baromfiállományt és egyéb, fogságban tartott szárnyast a gazdaság kijelölt épületében zártan kell tartani.
- Az állati hullákat a lehető leghamarabb ártalmatlanítani kell.
- A baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, valamint a hús, takarmány, trágya, hígtrágya és alom, és minden más, vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállítására használt járművet és eszközt a fertőzést követően a jogszabályi előírásokban meghatározott módon takarítási, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.
- A gazdaságba belépő vagy onnan távozó személyek által használt minden, a vírussal történt kontaminációra gyanús járművet haladéktalanul a jogszabályi előírásokban meghatározott módon takarítási, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.
- A gazdaságba csak a megyei kormányhivatal engedélyével vihető be baromfi, más, fogságban tartott szárnyas vagy háziasított emlős.
- A gazdaságban a megnövekedett morbiditást vagy mortalitást, vagy a gazdaság termelési adataiban bekövetkezett jelentős változást a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell a járási hivatalnak.
- A gazdaságba belépő vagy onnan távozó valamennyi személynek be kell tartania a madárinfluenza terjedésének megakadályozását célzó járványvédelmi intézkedéseket.

Használt alom, trágya kiviteli tilalma
- Tilos a védőkörzetekben lévő gazdaságokból a baromfi vagy más madarak tartásából származó használt almot, trágyát vagy hígtrágyát kivinni vagy szétszórni.

A baromfi, tojás, baromfihús és állati hullák szállításának tilalma
- A védőkörzet területén belül tilos - a gazdaságok magánjellegű szervizútjain történő szállítás kivételével - a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, tojás és a baromfi vagy más madarak hulláinak gazdaságokból az utakon történő és vasúti szállítása.

- A védőkörzetben lévő vágóhidakról, daraboló üzemekből és hűtőházakból tilos a baromfihús szállítása.

Egyéb tilalmak
- A védőkörzetben tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, piacainak, kiállításainak vagy egyéb csoportos bemutatásának, illetve versenyének a rendezése.

- A védőkörzetben tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése céljából történő szabadon engedése.

Az élőállat és termék szállítási tilalmak nem vonatkoznak a védőkörzeten közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállításra.
Az élőállat és termék szállítások speciális eseteiben egyedi kérelemre felmentések adhatók a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben leírtak szerint.

Továbbá a Hatóság a fentieken túl Domaszék település közigazgatási területének ÉNY-i, a csatolt térképen körív által határolt közigazgatási területére (a térképen lilával) felügyeleti (megfigyelési) körzet létesítését rendeli el.

A megfigyelési körzet határán a körzet fő közlekedési útjain jól látható "Madárinfluenza megfigyelési körzet" feliratú táblákat kell elhelyezni.

A felügyeleti (megfigyelési) körzetben az alábbi intézkedéseket kell alkalmazni:
1. Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás megfigyelési körzeten belüli mozgatása, kivéve a megfigyelési körzeten át közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállítást. E tilalom alól a megyei kormányhivatal a madárinfluenza terjedésének megelőzését célzó megfelelő járványvédelmi intézkedések alkalmazása után adhat felmentést.
2. Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi, valamint tojás szállítása a megfigyelési körzetből a megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságokba, vágóhidakra, csomagoló központokba vagy tojástermékek előállítására szolgáló létesítménybe, az alábbi kivételekkel:
a) a vágóbaromfinak egy kijelölt vágóhídra szállítása azonnali levágás céljából a jogszabályban előírtak szerinti feltételek fennállása esetén;
b) tojásrakás előtt álló baromfi Magyarország területén lévő olyan gazdaságba szállítása, amelyben nincs más baromfi és amelyet e célra a megyei kormányhivatal előzetes értesítés alapján engedélyezett, és hozzájárult a baromfi fogadásához. A tojásrakás előtt álló baromfit a gazdaságba érkezését követően hatósági megfigyelés alá kell helyezni és a tojásrakás előtt álló baromfinak legalább 21 napig a rendeltetési gazdaságban kell maradnia;
c) napos baromfi szállítása Magyarország területén lévő gazdaságba vagy gazdaság egy termelési egységébe, feltéve, hogy megfelelő járványvédelmi intézkedéseket alkalmaznak és a rendeltetési gazdaság helye szerinti megyei kormányhivatal értesítését követően az hozzájárul a napos baromfi fogadásához és a rendeltetési gazdaságot vagy egy termelési egységét a szállítást követően hatósági megfigyelés alá helyezi. A napos baromfinak legalább 21 napig a rendeltetési gazdaságban kell maradnia, vagy bármely más gazdaságban, ha a napos baromfi a védő- és megfigyelési körzeteken kívül fekvő baromfitartó gazdaságokból származó keltetőtojásból kelt ki, feltéve, hogy a feladó keltető logisztikája és biológiailag biztonságos munkafeltételei révén biztosítani tudja, hogy e tojások nem kerültek érintkezésbe az e körzetekben található baromfiállományokból származó, és ennélfogva más egészségügyi állapotú keltetőtojással vagy napos baromfival;
d) a keltetőtojás kiszállítható a megfigyelési körzetben vagy azon kívül elhelyezkedő kijelölt keltetőbe; feltéve, hogy a tojást és annak csomagolását feladás előtt fertőtlenítik és biztosítják a visszakereshetőségüket;
e) egyszer használatos csomagolású étkezési tojások kiszállíthatók a kijelölt csomagolóközpontba, feltéve, hogy az hatósági főállatorvos által előírt valamennyi járványvédelmi intézkedésnek megfelel;
f) tojások kiszállíthatók az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-ei, 852/2004/EK rendelet II. mellékletének XI. fejezetével összhangban történő kezelésre a megfigyelési körzeten belül vagy kívül elhelyezkedő, a tojástermékek gyártásával az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-ei, 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete X. szakaszának II. fejezetében foglaltak szerint foglalkozó létesítménybe;
g) tojások kiszállíthatók ártalmatlanítás céljából.
3. A megyei kormányhivatal a fertőződés lehetőségének kizárása esetén engedélyezheti a védőkörzeten és megfigyelési körzeten kívülről származó, azonnali levágásra szánt baromfi a megfigyelési körzeten belül található kijelölt vágóhídra történő közvetlen szállítását, és az ilyen baromfiból nyert hús ezt követő elszállítását.
4. A megfigyelési körzetben található gazdaságokba az előírt járványvédelmi intézkedéseket betartva - különös tekintettel a belépéskori és távozáskori fertőtlenítésre - csak olyan személyek léphetnek be, akik jelenléte az állatok ellátása, hatósági felügyelete miatt szükséges.
5. Az élő baromfi, más, fogságban tartott madarak, takarmány, trágya, hígtrágya, alom és minden más, a vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállításához használt járművet és eszközt a jogszabályi előírásokban meghatározott módon takarítási, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.
6. Baromfi és más, fogságban tartott madarak vagy háziasított emlősfajok csak a megyei kormányhivatal engedélyével vihetők be a baromfit tartó gazdaságba, illetve onnan ki. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol:
a) nem érintkeznek a háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott szárnyassal, és
b) nincs hozzáférésük olyan ketrechez vagy területhez, ahol ilyen háztáji baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartanak.
7. A gazdaságban a megnövekedett morbiditást vagy mortalitást, vagy a gazdaság termelési adataiban bekövetkezett jelentős változásokat haladéktalanul jelenteni kell a járási hivatalnak.
8. Tilos a használt alom, trágya vagy hígtrágya elszállítása vagy szétszórása, amennyiben a megyei kormányhivatal azt nem engedélyezte.
9. Tilos a vásárok, piacok, kiállítások, illetve a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak egyéb bemutatóinak, illetve versenyeinek tartása.
10. Baromfi vadállomány-újratelepítési céllal nem engedhető szabadon.

Az élőállat és termék szállítások speciális eseteiben egyedi kérelemre felmentések adhatók a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben leírtak szerint.

Kérjük a tilalmak, korlátozások maradéktalan betartását a járvány megfékezése érdekében!