domaeszek_kepeslap_2005.jpg
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2018. április 26-án tartotta soros ülését. Az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:
• Domaszéki körzeti megbízott beszámolója
• Domaszéki lakosság egészségügyihelyzetének értékelése
• Domaszék állategészségügyi helyzetéről szóló szóbeli tájékoztató
• 2017. évi belső ellenőri jelentés elfogadása
• Falunapi program megvitatása
• Döntési javaslatok
• Polgármesteri jelentés
 
Döntési javaslatok között az alábbi fontosabb döntések születtek: az egyik fecskeház esetében kiválasztották a bérlő sze
mélyét. Az új osztásban lévő egyik telek határának rendezésről hoztak döntést. A Domaszéki JUDO ISE részére a judo csarnok új helyszínét határozták meg. Döntöttek a futballpályán lévő öltöző 50 mFt összköltségű pályázat beadásáról, történő megvalósításáról, melyhez 15 mFt önerő biztosítását hagyták jóvá. A falunapi programajánló a következő Hírmondóban olvasható!
2018. május 7-én rendkívüli testületi ülést tartottak.
Döntöttek az óvodabővítés és főzőkonyha beruházás esetében az eszközbeszerzést szolgáló közbeszerzési eljáráshoz szükséges meghívandó vállalkozókról. Továbbá jóváhagyták a hivatali épületek energetikai korszerűsítése vonat kozásában a közbeszerzési eljáráshoz a meghívandó vállalkozók listáját. A megvalósuló óvoda bővítéshez szükséges 3 fő (2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka) óvodai létszámbővítésről döntött a testület.
Egy pályázati felhíváshoz való csatlakozást („Egyenlő eséllyel”) hagytak jóvá,mely az egyéb okból hátrányos helyzetű, de kimagasló tanulmányi eredménytelért fiatalok közoktatáshoz/felsőoktatáshoz való hozzáférésének elősegítését szolgálja. A pályázatot 10-28 éves korosztály nyújthatja be 2018. július 31. napjáig a Domaszéki Polgármesteri Hivatalba. Az ösztöndíj összege két tanulmányi félévre, 10 hónap időtartamra (szeptembertől júniusig) félévente, a támogatott pályázatok számától függően legfeljebb havi bruttó 15.000 Ft, amely a pályázat benyújtását követő félévben, de legfeljebb két félévig jár. Pályázati adatlap és további információ Kószóné Molnár Cecíliától kérhető a hivatalban (62/284-011/124-es mellék), továbbá a www.domaszek.hu honlapon is megtalálható.
Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla
szerkesztő