legifoto2.jpg

Domaszék Nagyközségi Önkormányzata állandó bizottságai

 

Ügyrendi Bizottság

 

Az Ügyrendi Bizottság feladatai:

 • Véleményezi a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kinevezéseket, amelyekben a döntési jog a Képviselő-testületnél van.
 • Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására.
 • Lebonyolítja a Képviselő-testület titkos szavazását.
 • Vizsgálja a települési képviselők megbízatásának törvényességét, összeférhetetlenségét, összeférhetetlenségének ügyeit.
 • Közreműködik az SZMSZ összeállításában, vizsgálja annak hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra, vagy új szabályzat alkotására.
 • Állást foglal a Képviselő-testület ülésein felmerülő ügyrendi kérdésekben.
 • Ellátja azokat a feladatokat, amivel a testület megbízza.
 • Elvégzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, nyilvántartását és ellenőrzését. Ezen feladatok ellátását az SZMSZ 5. számú függeléke tartalmazza.
 • Jogosult az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálására.
 • Az alapító okiratban foglaltak szerint ellátja a Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány működésének ellenőrzését.

Ügyrendi Bizottság:

Elnök:                                     Németh Antal                         Domaszék, Tanya 244.

                                               Engi Antal                              Domaszék, Deák F. u. 3.

                                               Dobó Tamás                           Domaszék, Vasút u. 5.

 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság feladatai:

   • Közreműködik az önkormányzat éves pénzügyi tervének elkészítésében, a gazdálkodási elvek kialakításában.
   • Véleményezi az önkormányzat vagyonát, gazdálkodását érintő előterjesztéseket, ellenőrzi a döntések végrehajtását.
   • Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonát képező vagyon hasznosítására, a vele való gazdálkodásra.
   • Részt vesz a helyi adókról szóló rendeletek kimunkálásában.
   • Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolókat.
   • Ellátja azokat a feladatokat, amivel a testület megbízza.
   • Figyelemmel kíséri a település mezőgazdasággal foglalkozó lakosságának problémáját, javaslatot tesz a problémáik megoldására.
   • Figyelemmel kíséri a külterületen élő lakosok gondjait, javaslatot tesz azok megoldására.
   • Segíti a mezőgazdasággal foglalkozók képzését, részt vesz ismeretterjesztő előadások szervezésében, lebonyolításában, a helyi újságban tájékoztató írásokat jelentet meg a mezőgazdaságról, környezetvédelemről, pályázati lehetőségekről.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:

Elnök:                                               Engi Antal                             Domaszék, Deák F. u. 3.

                                                         Dobó Tamás                          Domaszék, Vasút u. 5.

                                                         Németh Antal                        Domaszék, Tanya 244.

                                                         Gedra-Vajda Angyalka           Domaszék, Bojárhalmi u. 28.

                                                         Németh Péter                        Domaszék, Arany J. u. 15.

 

Humán Bizottság

 

A Humán Bizottság feladatai:

   • Dönt a külön önkormányzati rendeletben hatáskörébe utalt szociális ellátások megállapításáról.
   • Közreműködik a segélyezés elveinek kidolgozásában, véleményezi a szociális ellátásokkal kapcsolatos előterjesztéseket, valamint ellátja azokat a feladatokat, amivel a Képviselő-testület megbízza.
   • Figyelemmel kíséri a nevelési oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét a törvényben meghatározottak alapján. Észrevételeiről tájékoztatja a polgármestert, szükség esetén javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.
   • Előzetesen véleményezi a nevelési-oktatási, kulturális és sportintézmények tevékenységéről szóló beszámolót.
   • Véleményezi az óvodai neveléssel, általános iskolai neveléssel, oktatással, valamint a kulturális és sportintézmények működésével kapcsolatos előterjesztéseket.
   • Véleményezi a kiskorúak veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, testi-lelki egészsége, családban történő fejlődésének elősegítése tárgyában készült képviselő-testületi előterjesztéseket (ide nem értve a segélyezéssel kapcsolatos egyedi hatósági döntéseket).
   • Előzetesen véleményezi az ifjúsági, nevelési, oktatási, kulturális és sport tárgyú képviselő-testületi előterjesztéseket.
   • Javaslatot tesz a nevelés, oktatás, kultúra és sport területén kimagasló teljesítményt nyújtó személyek kitüntetésére, jutalmazására.
   • Közreműködik a községi szintű kulturális rendezvények programjainak összeállításában, lebonyolításában.
   • Véleményezi művészeti alkotás közterületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását.
   • Elősegíti a kulturális hagyományok és értékek ápolását, a művelődre, társas életre, sportra szerveződő közösségek tevékenységét.
   • Véleményezi a környezetkultúra igényesebb kialakítását érintő kérdéseket.
   • Kapcsolatot tart az ifjúsági és a diákönkormányzattal, segíti működésüket.
   • Figyelemmel kíséri a helyi sportpolitikai célok, a fejlesztési célkitűzések megvalósulását, a sportrendezvények szervezését, sportszervezetek, csoportok működését, javaslatot tesz támogatásukra.
   • Véleményezi az ifjúság, kultúra vagy sport céljaira benyújtott támogatási kérelmeket.
   • (Hatályon kívül)
   • Figyelemmel kíséri a település környezetvédelmi programjában foglaltak végrehajtását.
   • A képviselő-testület részére elemzést, értékelést készít a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról.
   • Javaslatot tesz a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról.
   • Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében.
   • Az önkormányzat környezetvédelemmel foglalkozó rendelet hatályosulását vizsgálja és tájékoztatja az eredményről a képviselő-testületet.
   • Környezetvédelmi napokat szervez a lakosság közreműködésével.
   • Megvizsgálja a „Virágos Magyarország” programba kapcsolódás feltételeit.
   • Kezdeményezheti „Környezetvédelemért” elismerő cím adományozását.
   • Belvízvédekezésben aktív közreműködés.
   • Dönt a hulladékgazdálkodási rendeletben meghatározott, és hatáskörébe utalt kérdésekben.

Humán Bizottság:

Elnök:                                Varga Ágnes                                      Domaszék, Jókai u. 7.

                                          Simon-Jójárt Renáta                          Domaszék, Tanya 897.

                                          Engi Antal                                         Domaszék, Deák F. u. 3.

                                          Szekeres Péterné                              Domaszék, József A. u. 51.

                                          Kispéterné Kotogán Erzsébet            Domaszék, József A. u. 6.