Domaszék Nagyközségi Önkormányzata állandó bizottságai

 

Ügyrendi Bizottság

 

Az Ügyrendi Bizottság feladatai:

 • Véleményezi a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kinevezéseket, amelyekben a döntési jog a Képviselő-testületnél van.
 • Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására.
 • Lebonyolítja a Képviselő-testület titkos szavazását.
 • Vizsgálja a települési képviselők megbízatásának törvényességét, összeférhetetlenségét, összeférhetetlenségének ügyeit.
 • Közreműködik az SZMSZ összeállításában, vizsgálja annak hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra, vagy új szabályzat alkotására.
 • Állást foglal a Képviselő-testület ülésein felmerülő ügyrendi kérdésekben.
 • Ellátja azokat a feladatokat, amivel a testület megbízza.
 • Elvégzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, nyilvántartását és ellenőrzését. Ezen feladatok ellátását az SZMSZ 5. számú függeléke tartalmazza.
 • Jogosult az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálására.
 • Az alapító okiratban foglaltak szerint ellátja a Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány működésének ellenőrzését.

Ügyrendi Bizottság:

Elnök:                                           Gulyás-Zóka Veronika

                                               Dobó Tamás

                                               Simon-Jójárt Renáta

 

 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság feladatai:

 

 • Közreműködik az önkormányzat éves pénzügyi tervének elkészítésében, a gazdálkodási elvek kialakításában.
 • Véleményezi az önkormányzat vagyonát, gazdálkodását érintő előterjesztéseket, ellenőrzi a döntések végrehajtását.
 • Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonát képező vagyon hasznosítására, a vele való gazdálkodásra.
 • Részt vesz a helyi adókról szóló rendeletek kimunkálásában.
 • Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolókat.
 • Ellátja azokat a feladatokat, amivel a testület megbízza.
 • Figyelemmel kíséri a település mezőgazdasággal foglalkozó lakosságának problémáját, javaslatot tesz a problémáik megoldására.
 • Figyelemmel kíséri a külterületen élő lakosok gondjait, javaslatot tesz azok megoldására.
 • Segíti a mezőgazdasággal foglalkozók képzését, részt vesz ismeretterjesztő előadások szervezésében, lebonyolításában, a helyi újságban tájékoztató írásokat jelentet meg a mezőgazdaságról, környezetvédelemről, pályázati lehetőségekről.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:

Elnök:                                           Ótott-Kovács Tamás

                                               Ábrahám Zsolt

                                               Kispéter Géza

                                               Baloghné Harcsás Zita

                                               Németh Péter

                     

 

Humán Bizottság

 

A Humán Bizottság feladatai:

 • Dönt a külön önkormányzati rendeletben hatáskörébe utalt szociális ellátások megállapításáról.
 • Közreműködik a segélyezés elveinek kidolgozásában, véleményezi a szociális ellátásokkal kapcsolatos előterjesztéseket, valamint ellátja azokat a feladatokat, amivel a Képviselő-testület megbízza.
 • Figyelemmel kíséri a nevelési oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét a törvényben meghatározottak alapján. Észrevételeiről tájékoztatja a polgármestert, szükség esetén javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.
 • Előzetesen véleményezi a nevelési-oktatási, kulturális és sportintézmények tevékenységéről szóló beszámolót.
 • Véleményezi az óvodai neveléssel, általános iskolai neveléssel, oktatással, valamint a kulturális és sportintézmények működésével kapcsolatos előterjesztéseket.
 • Véleményezi a kiskorúak veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, testi-lelki egészsége, családban történő fejlődésének elősegítése tárgyában készült képviselő-testületi előterjesztéseket (ide nem értve a segélyezéssel kapcsolatos egyedi hatósági döntéseket).
 • Előzetesen véleményezi az ifjúsági, nevelési, oktatási, kulturális és sport tárgyú képviselő-testületi előterjesztéseket.
 • Javaslatot tesz a nevelés, oktatás, kultúra és sport területén kimagasló teljesítményt nyújtó személyek kitüntetésére, jutalmazására.
 • Közreműködik a községi szintű kulturális rendezvények programjainak összeállításában, lebonyolításában.
 • Véleményezi művészeti alkotás közterületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását.
 • Elősegíti a kulturális hagyományok és értékek ápolását, a művelődre, társas életre, sportra szerveződő közösségek tevékenységét.
 • Véleményezi a környezetkultúra igényesebb kialakítását érintő kérdéseket.
 • Kapcsolatot tart az ifjúsági és a diákönkormányzattal, segíti működésüket.
 • Figyelemmel kíséri a helyi sportpolitikai célok, a fejlesztési célkitűzések megvalósulását, a sportrendezvények szervezését, sportszervezetek, csoportok működését, javaslatot tesz támogatásukra.
 • Véleményezi az ifjúság, kultúra vagy sport céljaira benyújtott támogatási kérelmeket.
 • (Hatályon kívül)
 • Figyelemmel kíséri a település környezetvédelmi programjában foglaltak végrehajtását.
 • A képviselő-testület részére elemzést, értékelést készít a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról.
 • Javaslatot tesz a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról.
 • Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében.
 • Az önkormányzat környezetvédelemmel foglalkozó rendelet hatályosulását vizsgálja és tájékoztatja az eredményről a képviselő-testületet.
 • Környezetvédelmi napokat szervez a lakosság közreműködésével.
 • Megvizsgálja a „Virágos Magyarország” programba kapcsolódás feltételeit.
 • Kezdeményezheti „Környezetvédelemért” elismerő cím adományozását.
 • Belvízvédekezésben aktív közreműködés.
 • Dönt a hulladékgazdálkodási rendeletben meghatározott, és hatáskörébe utalt kérdésekben.

Humán Bizottság:

Elnök:                                           Simon-Jójárt Renáta

                                               Gulyás-Zóka Veronika

                                               Kardos Rolland

                                         Varga-Asztalos Ágnes

                                         Farkasné Kapás Alexandra     

 

Település-fejlesztési és -üzemeltetési Bizottság

 

A Település-fejlesztési és -üzemeltetési Bizottság feladatai:

 • Véleményezi a pályázati előterjesztéseket, elképzeléseket, javaslatokat tesz azok esetleges módosítására.
 • Véleményezi a közbeszerzési dokumentációkat.
 • Meghatározott időközönként felülvizsgálja a településfejlesztési koncepciót.
 • Véleményezi és szükség esetén módosítja az önkormányzat Gazdasági Programját.
 • Felügyeli a Domatisz Nonprofit Kft. szakmai munkavégzését.
 • Felügyeli a Domadrón Szociális Szövetkezet szakmai munkavégzését.
 • Gondoskodik a településfejlesztési- és területrendezési tervek folyamatos aktualizálásáról.
 • Előkészíti az önkormányzat számára ingó és ingatlan beszerzéseket.
 • Felügyeli az önkormányzat által megrendelt tervdokumentációk elkészítését.
 • Vizsgálja az önkormányzathoz településüzemeltetési témakörben beérkezett lakossági panaszokat.

Település-fejlesztési és -üzemeltetési:

Elnök:                                        Ábrahám Zsolt

                                            Ótott-Kovács Tamás

                                            Dobó Tamás

                                            Bókáné Bodó Zsuzsanna

                                            Szigetiné Elekes Klára