legifoto2.jpg

Az alkalmazott jogszabályok: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény; a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet.

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján megkülönböztetünk bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet és kizárólag üzletben forgalmazható, működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet.
I.A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás
Kereskedelmi tevékenységének bejelentését a tevékenység helye szerinti jegyzőnél teheti meg.
Polgármesteri Hivatalunkban az ipari – kereskedelmi feladatokkal kapcsolatos ügyintézés a 9-es számú szobában Papdiné Megyeri Csilla szervezési és jogi csoportvezetőnél tehető meg ügyfélfogadási időben. (Hétfő, kedd, péntek: 8-12 óra, szerda: 8-15 óra, csütörtök:---). Tel.: 62/284-011 (118.m.)
A tevékenység a bejelentés napjától végezhető. A bejelentésről a hatóság igazolást állít ki, melyről a jegyző nyilvántartást vezet. (Ügyintézési határidő: 21. nap.) A nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzé teszi.
A jegyző a bejelentés másolatát - a nyilvántartási számmal együtt - megküldi az illetékes hatóság(ok)nak, aki(k) a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat(nak) le.
A kereskedő a változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző öt munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzőnél.
A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez szükséges nyomtatvány elérhető ügyfélfogadási időben a Domaszéki Polgármesteri Hivatalban vagy az önkormányzat honlapján (www.domaszek.hu). Az eljárás illetékmentes.
A nyomtatvány benyújtható postai úton, illetve személyesen.
A bejelentéshez az alábbi okiratokat kell csatolni:
1.      nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet) vonatkozó igazoló okiratot
2.      haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
3.      közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot
Vásárlók könyve:     kereskedelmi hatóságunk hitelesíti a vásárlók könyvét
A kizárólag üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezésére vonatkozó szabályok
A működési engedély iránti kérelem nyomtatvány elérhető ügyfélfogadási időben az önkormányzat kereskedelmi-ipari ügyintézőjénél, vagy az önkormányzat honlapján.
Az üzlet működési engedélye iránti eljárás illetékmentes.
A Kormány a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki:
-          a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a Csongrád MegyeiNépegészségügyi Főosztályt.,
-          állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén- az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságát
-            nagykereskedelem esetén Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
-            növényvédő szer és hatóanyagaik kiskereskedelem esetén növény- és talajvédelmi igazgatóság
-          ha nem veszélyes hulladékot forgalmaznak, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy a hulladékgyűjtés és – tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége – első fokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget
-          olyan üzlet esetében, amelyben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és „C” tűzveszélyességi osztályú építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak, tűzvédelmi szakhatóságot
A szakhatóságnak az alábbi igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.
A Csongrád Megyei Népegészségügyi Főosztály részére:
-          1000 m2 alapterületet meg nem haladó üzlet esetében 26.000,- Ft,
-          1000 m2alapterületet meghaladó üzlet esetében 150.000,- Ft.
A Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságrészére: 20.000,- Ft
A környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőség részére: 7.000,- Ft
Kereskedelmi hatóságunknál az átutalási megbízás (csekk) átvehető/igényelhető és a befizetés megtörténtét is kereskedelmi hatóságunknak kell igazolni.
A kereskedelmi hatóság ezt követően keresi meg a szakhatóságo(ka)t, az üzlet üzemeltetésére vonatkozó szakhatósági állásfoglalás végett.
A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba vesz, igazolást ad ki és az önkormányzat honlapján közzéteszi az adatokat.
A működési engedély kérelemhez csatolni kell az alábbi okiratokat:
1.        nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet) vonatkozó igazoló okiratot
2.        haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
3.        közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
A kereskedő az engedély megadását követően az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változása esetén az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek.
 

NYOMTATVÁNYOK

 

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás bejelentése

 

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adataiban történt változásról

 

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

 

Bejelentés a 2009. 10.01. napját megelőzően kiadott működési engedély adataiban történő változásról

 

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről

 

Bejelentés működési engedéllyel rendelkező üzlet megszüntetéséről

 

Kérelem működési engedély kiadásához

 

Termékkorok