legifoto.jpg

Az alkalmazott jogszabályok: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény; a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet.

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján megkülönböztetünk bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet és kizárólag üzletben forgalmazható, működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet.
I.A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás
Kereskedelmi tevékenységének bejelentését a tevékenység helye szerinti jegyzőnél teheti meg.
Polgármesteri Hivatalunkban az ipari – kereskedelmi feladatokkal kapcsolatos ügyintézés a 9-es számú szobában Papdiné Megyeri Csilla szervezési és jogi csoportvezetőnél tehető meg ügyfélfogadási időben. (Hétfő, kedd, péntek: 8-12 óra, szerda: 8-15 óra, csütörtök:---). Tel.: 62/284-011 (118.m.)
A tevékenység a bejelentés napjától végezhető. A bejelentésről a hatóság igazolást állít ki, melyről a jegyző nyilvántartást vezet. (Ügyintézési határidő: 21. nap.) A nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzé teszi.
A jegyző a bejelentés másolatát - a nyilvántartási számmal együtt - megküldi az illetékes hatóság(ok)nak, aki(k) a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat(nak) le.
A kereskedő a változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző öt munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzőnél.
A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez szükséges nyomtatvány elérhető ügyfélfogadási időben a Domaszéki Polgármesteri Hivatalban vagy az önkormányzat honlapján (www.domaszek.hu). Az eljárás illetékmentes.
A nyomtatvány benyújtható postai úton, illetve személyesen.
A bejelentéshez az alábbi okiratokat kell csatolni:
1.      nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet) vonatkozó igazoló okiratot
2.      haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
3.      közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot
Vásárlók könyve:     kereskedelmi hatóságunk hitelesíti a vásárlók könyvét
A kizárólag üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezésére vonatkozó szabályok
A működési engedély iránti kérelem nyomtatvány elérhető ügyfélfogadási időben az önkormányzat kereskedelmi-ipari ügyintézőjénél, vagy az önkormányzat honlapján.
Az üzlet működési engedélye iránti eljárás illetékmentes.
A Kormány a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki:
-          a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a Csongrád MegyeiNépegészségügyi Főosztályt.,
-          állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén- az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságát
-            nagykereskedelem esetén Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
-            növényvédő szer és hatóanyagaik kiskereskedelem esetén növény- és talajvédelmi igazgatóság
-          ha nem veszélyes hulladékot forgalmaznak, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy a hulladékgyűjtés és – tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége – első fokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget
-          olyan üzlet esetében, amelyben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és „C” tűzveszélyességi osztályú építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak, tűzvédelmi szakhatóságot
A szakhatóságnak az alábbi igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.
A Csongrád Megyei Népegészségügyi Főosztály részére:
-          1000 m2 alapterületet meg nem haladó üzlet esetében 26.000,- Ft,
-          1000 m2alapterületet meghaladó üzlet esetében 150.000,- Ft.
A Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságrészére: 20.000,- Ft
A környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőség részére: 7.000,- Ft
Kereskedelmi hatóságunknál az átutalási megbízás (csekk) átvehető/igényelhető és a befizetés megtörténtét is kereskedelmi hatóságunknak kell igazolni.
A kereskedelmi hatóság ezt követően keresi meg a szakhatóságo(ka)t, az üzlet üzemeltetésére vonatkozó szakhatósági állásfoglalás végett.
A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba vesz, igazolást ad ki és az önkormányzat honlapján közzéteszi az adatokat.
A működési engedély kérelemhez csatolni kell az alábbi okiratokat:
1.        nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet) vonatkozó igazoló okiratot
2.        haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
3.        közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
A kereskedő az engedély megadását követően az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változása esetén az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek.
 

NYOMTATVÁNYOK

 

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás bejelentése

 

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adataiban történt változásról

 

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

 

Bejelentés a 2009. 10.01. napját megelőzően kiadott működési engedély adataiban történő változásról

 

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről

 

Bejelentés működési engedéllyel rendelkező üzlet megszüntetéséről

 

Kérelem működési engedély kiadásához

 

Termékkorok

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet határozza meg az ipari tevékenység végzésének szabályait.

A Korm. rendelet 1. mellékletében vannak felsorolva a bejelentés-köteles tevékenységek, a 2. mellékletben a telepengedély-köteles tevékenységek. A tevékenység határozza meg, hogy a bejelentés-köteles tevékenység nyomtatványát, illetve a telepengedély-köteles tevékenység nyomtatványát kell kitölteni.

A nyomtatvány kitöltése mellett a szükséges dokumentumok az alábbiak:
- vállalkozói igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat,
- aláírási címpéldány, meghatalmazás,
- nem a kérelmező tulajdonában lévő telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, használatra vonatkozó egyéb okirat),
- helyszínrajz (telepengedély-köteles tevékenység esetén),
- az eljárási illeték bejelentés-köteles tevékenység esetében 3.000 Ft.

Engedélyköteles tevékenység esetében 5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a hivatal pénztárába vagy a 11735005-15726542-es számlaszámra.

Az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles bejelenteni a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást. Ide tartozik:
- cégnév,
- székhely,
- cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói igazolvány szám
- ipari tevékenység változása,
- nyitvatartási idő változása.

A módosítás bejelentéséhez eljárási díjat kell fizetni.

Az ipari tevékenység megszűnését az üzemeltető köteles haladéktalanul bejelenteni.

 

NYOMTATVÁNYOK

 

Bejelentés 2016. január 1. előtt már működő és szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyről az adatokban bekövetkezett változásra tekintettel

 

Bejelentés szálláshely-üzemeltető nyilvántartási adataiban történő változásról

 

Bejelentés szálláshely megszűnéséről

 

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

 

Tájékoztató szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásával kapcsolatban

 

Ügyintéző:

Papdiné Megyeri Csilla

Domaszéki Polgármesteri Hivatal 9-es szoba

62/284-011 (118.m.)

Ügyintézési határidő: 21 nap

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8-12 óráig

Kedd: 8-12 óráig

Szerda: 8-15 óráig

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.
Közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan megilleti, a közös birtokosok - egymás közötti viszonyuk alapján - egymással szemben is jogosultak birtokvédelemre.
Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.
A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos közvetlenül a bírósághoz fordulhat akkor is, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás.

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét),
b) a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),
c) az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),
d) a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
e) a jegyző illetékességét megalapozó adatokat,
f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet,
g) a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket.
A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

A birtokvédelmi eljárások alapjául szolgáló jogszabályok:
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:1. § - 5:12. §
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

Illetékköteles: a kérelmen 3000 Ft illetéket kell leróni.

 

A jegyző birtokvédelmi határozatainak bírósági felülvizsgálatához szükséges ÁNYK nyomtatvány elérhető: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok oldalon. V-P-12-01-01 számú elektronikus űrlap.

Használatához az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program szükséges.


Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal, 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Ügyintéző: dr. Csányi Imre jegyző.
Ügyintézési határidő: 15 nap.

Tel.: 62 / 284-011 / 121

Mobil: +36 30 / 338-2166

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
(szálláshely-üzemeltetési engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentése)

Általános információk:
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkező szálláshelyen folytatható. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet rendelkezik.

Ügyintéző:
Papdiné Megyeri Csilla szervezési és jogi csop.vez.

Domaszéki Polgármesteri Hivatal 9-es szoba

Tel.: 62/284-011 (118.m.)

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő, kedd, péntek: 8-12 óra

Szerda: 8-15 óra

Csütörtök:---

 

NYOMTATVÁNYOK

 

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

 

Bejelentés 2016. január 1. előtt már működő és szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyről az adatokban bekövetkezett változásra tekintettel

 

 Bejelentés szálláshely megszűnéséről

 

Bejelentés szálláshely-üzemeltető nyilvántartási adataiban történő változásról

 

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

 

Tájékoztató szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásával kapcsolatban

 

 
Kérelem kötelező tartalma:
A kérelem formanyomtatványon adandó be!

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadására irányuló kérelem kötelező adattartalma

a szálláshely-szolgáltató neve;

 1. a szálláshely-szolgáltató címe/székhelye;
 2. a szálláshely-szolgáltató adószámát, statisztikai számjele;
 3. a szálláshely címét, helyrajzi számát;
 4. a szálláshely elnevezését;
 5. a szálláshely használatának jogcíme;
 6. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölését;
 7. a szálláshely befogadóképességét.

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

 1. nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 2. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 3. közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

 1. tulajdoni lap;
 2. a tevékenység végzéséhez szükséges, szakhatósági állásfoglalások

Eljárás illetéke: 3.000.- Ft (illetékbélyegben)
Ügyintézési határidő: 21 nap
I. fokon döntés hozó szerv: Jegyző
II. fokon döntést hozó szerv:
Csongrád Megyei Kormányhivatal

Méhészet és növényvédelemmel kapcsolatos ügyek
Méhek tartásának bejelentése
Növényvédelmi tevékenység, permetezés bejelentése.
Az ügyintézés formája: személyes jelenlét, kérelem, írásos bejelentés.
A méhek tartásának, a növényvédelmi tevékenységnek és permetezésnek a bejelentése illetékmentes.
Az ügyintézés ideje:
Növényvédelmi tevékenység esetén a méhészek értesítése azonnal megtörténik.
Az eljárás jogi alapjai:
Növényvédelem, permetezés: 2000. évi XXXV. törvény A növényvédelemről
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

NYOMTATVÁNYOK

Méhészet nyilvántartásba vételi kérelem

Kijelento lap


Az ügyintézés helye: Domaszéki Polgármesteri Hivatal 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1., 9-es iroda
Ügyintézők:  Papdiné Megyeri Csilla
Tel.: 62 / 284-011 / 118 m.

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig


 

 • Elővásárlási jog esetén a termőföld vagy a tanya tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra jogosultakkal közölni. Az ajánlat közlése az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik, valamint a hírdetmény megjelenik a www.magyarorszag.hu oldalon. A kifüggesztés ideje 60 munkanap, melybe nem számít bele a kifüggesztés illetve a levétel napja. Az eladó az ajánlat egy eredeti és egy másolati példányát a kifüggesztésre irányuló kérelemmel együtt a települési önkormányzat jegyzőjének megküldi.
  Az ajánlat közléséért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a díj megfizetését az ajánlat kifüggesztését kezdeményezőnek kell megfizetnie. A szolgáltatási díj 1.750.- forint.

A jegyző megbízásából eljáró ügyintéző a kifüggesztés határidejének lejártával a hirdetményt leveszi a hirdetőtábláról, a kifüggesztés időtartamáról igazolást állít ki.

Jogszabályok

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér l. , 5-ös iroda

Ügyintéző: Dóczi Anikó

Telefonszám: 0662/ 284- 011/117

E-mail.:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg, akinek
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át
aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
nem haladja meg és családjának vagyona nincs.
A kérelem az erre rendszeresített nyomtatványon nyújtható be.


Az eljárás jogi alapja:
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 54. §.,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban, valamint a 83-84. §.,
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint fo-lyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 50. §.

NYOMATÁNYOK

K É R E L E M egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hatósági bizonyítvány kiállításához

Nyilatkozat


Az ügyintézés helye: Domaszéki Polgármesteri Hivatal 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1., 9-es irooda
Ügyintézők:  Papdiné Megyeri Csilla
Tel.: 62 / 284-011 / 118 m.

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

Domaszék Község Közigazgatási terültén keletkezett hulladék elszállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft végzi a kül-és belterületen egyaránt, melynek díjfizetési kötelezettsége van.

Díjfizetés alóli mentességet abban az esetben lehet kérni, ha az ingatlant életvitelszerűen nem használják, tulajdonosa másik címen díjat fizet.

A kérelmet Domaszék Község Polgármesteri Hivatalán belül a jegyzőnek kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell olyan közüzemi számlákat, melyek igazolják, hogy az ingatlan lakatlan.

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér l. , 5-ös iroda

Ügyintéző: Dóczi Anikó

Telefonszám: 0662/ 284- 011/117

email. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig