Adóügyintézés

 Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások 

 • Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

 • Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

 • Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy e-Papír szolgáltatás útján kizárólag olyan kérelmet, iratot, egyéb beadványt nyújthat be, melyre az Önkormányzati Hivatali Portálon nincs rendszeresítve nyomtatvány (451/2016. (XII. 19.) kormányrendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja)

HIVATALI KAPU
Hivatal rövid neve: DOMASZEK
KRID: 758775791

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

Elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon  Felhasználói útmutató 

 Önkormányzati Hivatali Portálon rendszeresített nyomtatványok: 

Általános adónyomtatványok

Adategyeztetés önkormányzati adóügyben
Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
Automatikus részletfizetési kérelem
Bejelentkezés, változás-bejelentés
Bevallás előrehozott helyi adóról
Kérelem adófelfüggesztésre
Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására
Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
Megkeresés köztartozás behajtására
Méltányossági kérelem
Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló - Kiegészítő nyilatkozat
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2014 évre
Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2015. évre
Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2016. évre
Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017. évre
Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018. évre
Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2019. évre
Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás
Iparűzési adó előleg módosítási kérelem

Azoknál az ügyeknél, amelyek nem indíthatók elektronikusan, tájékozódhat a szükséges nyomtatványokról és törvényi háttérről, valamint az ügyintézés helyéről, az ügyintézők elérhetőségéről, valamint annak pontos helyéről is !.

Bankszámlaszámok

Helyi adók

Nyomtatványok

Ügyintézés

Az önkormányzati adóhatóság hatásköre:

 Helyi adóügyek intézése, ezen belül:

- gépjárműadó (súlyadó)

- helyi iparűzési adó (vállalkozási tevékenység után)
- kommunális adó (lakás céljára szolgáló építmények után)
- telekadó

- termőföld bérbeadásából származó jövedelem

- előállított magánfőzött párlat adója

Egyéb ügyintézés:

 - adóigazolások kiállítása helyi adók és egyéb köztartozások vonatkozásában
- ellenőrzés
- fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése
- végrehajtási eljárás (végrehajtás munkabérre, bankszámlára, ingatlan vagyontárgyakra)önálló birósági végrehajtó és NAV segítségével
- adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, behajtása

Bankszámlaszámaink:


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal helyi adó beszedési számlaszámai:

11735005-15726542-02820000    DOMASZÉK K. ÖNK. KOMMUNÁLIS ADÓ


11735005-15726542-08730000    DOMASZÉK K. ÖNK. ÁLLAMIGAZGATÁSI ILL.


11735005-15726542-04400000    DOMASZÉK K. ÖNK. IDEGEN BEVÉTELEK


11735005-15726542-03540000    DOMASZÉK K. ÖNK. IPARŰZÉSI ADÓ


11735005-15726542-08970000    DOMASZÉK K. ÖNK. GÉPJÁRMŰADÓ


11735005-15726542-08800000    DOMASZÉK K. ÖNK. EGYÉB BEVÉTELEK


11735005-15726542-08660000    DOMASZÉK K. ÖNK. TERMŐFÖLD BÉRB.SZJ


11735005-15726542-02510000    DOMASZÉK K. ÖNK. TELEKADÓ


11735005-15726542-03610000    DOMASZÉK K. ÖNK. BÍRSÁG ÉS VH KTG.

11735005-15726542-02130000    DOMASZÉK K. ÖNK. HELYI JÖVEDÉKI ADÓ


11735005-15726542-03780000    DOMASZÉK K. ÖNK. KÉSEDELMI PÓTLÉK

Nyomtatványok

Elektronikus ügyintézésre kötelezettek (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, stb.)  részére az Önkormányzati Hivatali Portálon találhatóak a megfelelő nyomtatványok.

 ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL BELÉPÉS  >>>> 

Papír alapú nyomtatványok (csak magánszemély és őstermelő):

Helyi iparűzési adó:

(HIPA bejelentkezést papír alapon csak az egyéni vállakozók nyilvántartásában nem szereplő adóalanyok nyújtahatnak be, például őstermelő ha nem rendelkeznek ügyfélkapuval.)

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS helyi iparűzési tevékenységről

(HIPA bevallást papír alapon csak az egyéni vállakozók nyilvántartásában nem szereplő adóalanyok nyújtahatnak be, például őstermelő ha nem rendelkeznek ügyfélkapuval.)

 Iparűzési adó bevallás 2019 

Iparűzési adó bevallás 2017

Iparűzési adó bevallás 2016

Iparűzési adó bevallás 2015

Iparűzési adó bevallás 2014

2016. évi helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozat Egyesület, alapítvány, közszolgáltató szervezet, köztestület, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság részére

Helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő őstermelői nyilatkozat

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabálya 2017

Gépjármű adó

Bejelentés légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkező járművek csökkentett adómérték igénybevételéhez

Kommunális adó

Kommunális adó bevallás

Magánfőzés

Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről


Egyéb nyomtatványok

Túlfizetés visszaigénylése (csak magánszemély részére)

Helyi adók fajtái és rendeletek

Iparűzési adó

A helyi iparűzési adófizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végző személyeket terheli. Az adó alanya a vállalkozó (őstermelő). Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az adó mértéke állandó tevékenység esetén a törvény szerint számított adóalap 2%-a. Ideiglenes tevékenység után a törvény alapján számított adóköteles napok után építőipari tevékenység esetén 5000.- Ft/nap.

Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31.

Befizetési határidők:

Első félévi előleg március 16
Előző évi adókülönbözet május 31
Második félévi előleg szeptember 15
Feltöltés december 20

Domaszék Nagyközség Önkormányzat 13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kérdéseivel forduljon bizalommal az adócsoporthoz!

Magánszemélyek kommunális adója


Kommunális adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén lévő
a.) lakás és nem lakás céljára szolgáló épület vagy épületrész tulajdonjogával rendelkező magánszemélyt, illetve építményre vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultját, továbbá a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlőjét, valamint
b.) a beépítetlen belterületi földrészletet.

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:
belterületen: 5.000,- Ft
külterületen: 2.500,- Ft.

beépítetlen belterületi építési telek esetén: 10.000,- Ft.

Adómentesség, adókedvezmény

Mentes az adó alól:
a) Domaszék Községi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatát, valamint Szabályozási Tervét jóváhagyó hatályos helyi rendelet értelmében építési teleknek nem minősülő belterületi földrészlet;
b) az a domaszéki bejelentett lakóhellyel rendelkező személy, aki saját háztartásában:
három kiskorú – 18 év alatti - gyermek eltartásáról egyedül gondoskodik, vagy
négy vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik;
azon ingatlan vonatkozásában, ahol bejelentett lakóhellyel rendelkezik."
(2) A Domaszéken bejelentett lakóhellyel rendelkező, 70. életévét betöltött személy a 70. életévének betöltését követő év január 1. napjától 50 %-os mértékű adókedvezményben részesül a mindenkori adótételből azon ingatlan vonatkozásában, ahol bejelentett lakóhellyel rendelkezik, feltéve, hogy háztartásában csak 70. életévüket betöltött személyek élnek.
(3) A Domaszéken bejelentett lakóhellyel rendelkező, egyedül élő 70. életévét betöltött személy a 70. életévének betöltését követő év január 1. napjától 50 %-os mértékű adókedvezményben részesül a mindenkori adótételből azon ingatlan vonatkozásában, ahol bejelentett lakóhellyel rendelkezik.1

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Kérdéseivel forduljon bizalommal az adócsoporthoz!

Gépjárműadó

Az adó alapja_

 • A személyszállító gépjármű – ide nem értve az autóbuszt – hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni. 
 • Autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege.
 • A tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
 • A nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Az adó mértéke személyszállító gépjármű (ide nem értve az autóbuszt) esetén

– gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:  

 • a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,
 • azelőző pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni.

A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni

Befizetési határidők:

 1. félévben: március 15
 2. félévben: szeptember 15,

évközben adókötelessé váló jármű esetében az adó összegét megállapító határozatban foglaltak szerint

Adókötelezettség kezdete:

Használt gépjármű vásárlása esetén: a vásárlást követő év január 1-től

Új gépjármű vásárlása esetén: a vásárlás napját követő hónap 1. napjától

Gépjármű forgalomba helyezése esetén: a forgalomba helyezést követő hónap 1. napjától

Külföldről behozott jármű esetén: a forgalomba helyezés napját követő hónap 1. napjától

„E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén: a rendszámtábla kiadásakor keletkezik

Mentességek 

– a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

– Környezetkímélő gépkocsi

Nyilatkozat alapján:

 • a) a költségvetési szerv,
 • b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
 • c)az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
 • d)  az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
 • e)a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
 • j)az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,
 • k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

Kedvezmények:

20 %-os adókedvezmény illeti meg:

azon autóbuszt, tehergépjárművet amelynek környezetvédelmi osztályba sorolása „5”, „6” „7” vagy „8” (6/1990.(IV.12) KöHÉM rendelet 5.számú melléklet II. alpontja szerint);

30 %-os adókedvezmény illeti meg

azon autóbuszt, tehergépjárművet, amelynek környezetvédelmi osztály  

kódja „9”, „10’, „11” vagy „12”;

Bevallási kötelezettség: 2004.01.01-től nincs. Az adó kivetése a gépjármű hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján történik. Kivéve a mentesség megnyíltának vagy megszűnésének bejelentése, amelyet továbbra is az ügyfél feladata.

Az eljárás jogi alapjai:

 • Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2017.évi CL. törvény
 • A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény

Törvény: 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

Magánfőzés

 TÁJÉKOZTATÓ a magán pálinkafőző berendezések bejelentési kötelezettségéről

2015. január 01.napjától módosult a  jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény, mely alapján a desztilláló berendezés tulajdonosának  az alábbi kötelezettségei állnak fenn:

 • – Már meglévő berendezés esetén bejelentési kötelezettség a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnál 2015. január 15-ig
 • – Év közben megszerzett berendezés esetén a megszerzéstől számított 15. napon belől kell a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni
 • –  Az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettség teljesítése a tárgyévet követő év január 15-ig
 • – Az előállított magánfőzött párlat évi adója évi 1000 Ft, melyet a bevallással egy időben a tárgyévet követő év január 15-ig kell megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A 2013. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól ide vonatkozó rendelkezései:

5. §. (9) bekezdésA magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság jár el.”

63. §. (2) bekezdés

11. magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig;

12. magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

64. §. (6) bekezdés Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg.

A magánfőzésre vonatkozó szabályok

67/A. § (1) A magánfőző a 63. § (2) bekezdés 11. pontja szerinti desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

(4) A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

(5) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.

(6) A 63. § (2) bekezdés 11. pontja szerint évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

(7) A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

(8) A (7) bekezdés szerinti értékesítéskor vagy ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, az (1) bekezdés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

(9) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el.

Egyéb adóigazgatási eljárás

Részletfizetés, fizetéshalasztás (fizetéskönnyítés): Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

Feltétele: A fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható. (látszik a fizetési szándék) A fizetési nehézség átmeneti jellegű.

Adómérséklés:

 • Csak nagyon indokolt esetben van rá lehetőség, ha a fizetéskönnyítéssel a nehézség nem oldható fel.
 • Magánszemély esetén: mérsékelhető az adó, a pótlék és bírság tartozás akkor, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
 • Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén: csak a pótlék illetve a bírság mérsékelhető kivételes méltányosságból – fizetéskönnyítéssel sem orvosolható nehézség esetén – ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet ellehetetlenítené. A mérséklést az adóhatóság feltételhez kötheti.

A kérelemnek tartalmaznia kell az összeget, a tartozás jogcímét amelyre a könnyítést, mérséklést kérik. Az indoklásban fel kell tüntetni a nehézség kialakulásának okát és minden olyan tényt, adatot amely alátámasztja a kérelmet. Mellékelni kell a legutolsó havi jövedelemről szóló munkáltatói igazolást, jövedelemigazolást, a kiadásokat bizonyító számlákat, egyéb bizonylatokat, vállalkozó, vállalkozás esetén a tevékenység adatait tartalmazó adatlapot.

Az adóhatóság a kérelem jogosságáról egyedi eljárás során bizonyosodik meg, szükség szerint környezettanulmányt végez, ill. további dokumentumokat kér be az ügyféltől. A fizetéskönnyítés időtartamára az adós tulajdonában lévő ingatlanára jelzálogjog bejegyeztetésére kerül sor.

Eljárási illeték:
magánszemélyek kérelme esetén 0 Ft
gazdálkodó szervezetek kérelme esetén 10000 Ft.

Magánszemély részére indokolt esetben költségmentesség kérhető, melynek jogossága az eljárás lefolytatásához szükséges környezettanulmány során kerül megvizsgálásra.

Az ügyintézés ideje: A kérelem benyújtásától számítva maximum 20 nap

Az eljárás jogi alapjai:

 • Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. tv. 133. § – 134. §
 • Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv.

Kérdéseivel forduljon bizalommal az adócsoporthoz!

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal

                                   6781 Domaszék , Köztársaság tér 1.

                                   8. számú iroda

Tel.: 62 / 284-011 / 111 m.

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütörtök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig